Home

Wijkraad West Leerdam

Sinds de jaren negentig is in wijk West een “wijkraad west Leerdam” actief. Hierin zitten actieve bewoners zich voor ‘hun’ wijk willen inzetten. Niet door klusjes te doen maar door zitting te nemen in werkgroepen c.q overleg groepen over onder andere verkeer, veiligheid en herstructureringsplannen.

Taken van de wijkraad

De komende jaren staat het nieuwe werken, een nieuwe aanpak van het sociale en fysieke beheer van de wijken voorop en worden wijk beleidszaken van onderaf aangestuurd.

Gevraagd en ongevraagd geeft de wijkraad adviezen over allerlei zaken die het welzijn van de wijk betreffen. Zaken als wonen en woonomgeving, het speelruimte – en groenbeheerbeleid, verkeer en parkeren en de veiligheid van de wijk zijn enkele hiervan.

De wijkraad participeert bij het maken van uitvoeringsplannen en neemt zelf verantwoordelijkheid bij het oplossen van problemen. Ook wordt de wijkraad het aanspreekpunt voor de aanwezige buurt beheergroepen.

Samen werken, samen denken en samen keuzes maken

Wijk West is door haar samenstelling van bewoners een pluriforme wijk. Leerdam heeft een percentage van 23 % allochtone bewoners waarvan 85 % in wijk West woont. Vertaald: Er wonen ongeveer 6400 mensen in de wijk waarvan plus minus 3800 allochtonen. Mensen uit allerlei culturen en achtergronden leven naast – en met elkaar. Dit vraagt soms om een specifieke aanpak. Ook de plaatsing van statushouders vraagt om specifieke aandacht.

Om iedereen een fijne woonplek en woonomgeving te garanderen  moet de wijkraad samenwerken met alle partijen die in de wijk actief zijn.

Hier gaat de wijkraad West Leerdam de komende jaren hard aan werken.

Door middel van deze site wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

U vind hier de volgende informatie:

U vindt op bovenstaande pagina’s altijd het laatste nieuws.